צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

סוגי צוואות בחוק הירושה

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

סוגי צוואות בחוק הירושה

כל אדם רשאי לכתוב צוואה ובה הוראות לגבי מה שייעשה בעיזבונו לאחר פטירה.

אפשר להפקיד את הצוואה למשמורת אצל רשם הירושות, אך בכל מקרה, הצוואה החוקית האחרונה היא הקובעת, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת.

בחוק הירושה קיימים 4 סוגי צוואות:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בעדים
  3. צוואה בפני רשות
  4. צוואה בעל פה

 

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא מסמך משפטי שהמצווה כותב בכתב ידו אשר מכיל הוראות מה הוא רוצה לעשות ברכושו ואופן חלוקתו לאחר פטירתו.

על המצווה לכתוב את כל צוואתו בכתב ידו, לחתום בסופה בחתימת ידו ולרשום את תאריך עריכת הצוואה.

חשוב לשים לב לרכיבי היסוד בצוואת כתב יד: הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה. (סעיף 19 לחוק הירושה).

כל הצוואה כולה צריכה להיות בכתב ידו של המצווה ואסור שתהיה צוואה מודפסת. על המצווה לרשום את תאריך בו עריך אותה ולחתום עליה בכתב ידו.

צוואה זו נעשית באופן עצמאי ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין או עדים.  עם זאת, מצד שני הצוואה חשופה להתנגדויות לגבי מי שינסה לערער על האותנטיות שלה ולגבי פרשנות רצון המצווה, בפרט מאחר ונעשית ללא עדים ולרב על מי שאינו בקיא בניסוח דבר שיכול להוביל לנוסח פגום בצוואה.

ניתן, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.

 

צוואה בעדים

צוואה בפני עדים היא מסמך משפטי הנערך בפני שני עדים לפחות.

המצווה מקריא לעדים את המסמך המכיל הוראות מה הוא רוצה שייעשה ברכושו ואופן חלוקתו לאחר פטירתו, והם מאשרים באותו מעמד שהמצווה הצהיר וחתם בפניהם שזהו רצונו.

חשוב לשים לב לרכיבי היסוד בצוואת עדים: הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים. (סעיף 20 לחוק הירושה).

הצוואה חייבת להיות כתובה – בכתב יד או מודפסת, ויש לציין על גביה תאריך. על המצווה להצהיר בפני שני העדים בגירים וכשירים כי זוהי צוואתו ולחתום עליה בפניהם (הוא לא חייב לפרט בפניהם את תוכנה). העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על גבי הצוואה, שהמצווה הצהיר וחתם בפניהם. לעדים, ולבני/בנות זוגם, אסור להיות חלק מהנהנים – הזוכים מהצוואה.

ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין.

נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה. העדים לצוואה לא חייבים לדעת מהו תוכן הצוואה, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה על ידי המצווה לפי רצונו ולשמוע ממנו "זוהי צוואתי" בטרם החתימה.

על פי הפסיקה,  ראוי שהעדים ינהלו שיחה מקדימה עם המצווה, יבינו ממנו מהם רצונותיו, ילמדו, כי רצונותיו משתקפים נאמנה בנוסח הצוואה, אשר עתידה להיחתם ואולם זה לא בגדר חובה.

ניתן, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.

 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני "רשות" היא צוואה שאפשר לערוך בפני דיין או שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או בפני נוטריון.

אפשר להגיש את הצוואה לגופים המוגדרים בחוק כ"רשות" או שהמצווה יבוא ויאמר בעל פה בפני ה"רשות" מה מבקש בצוואתו ונציג הרשות ירשום את הצוואה ויקריא אותה בפני המצווה, והמצווה יצהיר שזו אכן צוואתו.

נציג הרשות יאשר על גבי הצוואה שהיא נרשמה ושהמצווה הצהיר שזו צוואתו.

חשוב לשים לב לרכיבי היסוד בצוואת רשות: צוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו. (סעיף 22 לחוק הירושה).

הצוואה כרוכה בתשלום אגרה.

ניתן, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.

 

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה תימסר על ידי מצווה המצוי בסכנת מוות ונוטה למות או רואה עצמו ככזה בנסיבות המצדיקות זאת, בפני  שני עדים, השומעים ומבינים את דבריו.

חשוב לשים לב לרכיבי היסוד בצוואה בע"פ – צוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. (סעיף 23 לחוק הירושה).

בסמוך ככל האפשר לשמיעת הצוואה, יחתמו העדים על זיכרון דברים שכולל את דברי המצווה, היום והנסיבות לעשיית הצוואה. זיכרון הדברים יופקד אצל רשם לענייני ירושה.

 

דילוג לתוכן