צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

התנגדות לצו קיום צוואה

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

התנגדות לצו קיום צוואה

בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה בצירוף תצהיר, ומטרתה היא למנוע את מתן צו קיום לצוואה בשל סיבות שיפורטו בכתב ההתנגדות.

התנגדות למתן צו קיום צוואה עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.

לאחר השלמת הטיפול ניתנת החלטת הרשם לענייני ירושה. אם מדובר בהתנגדות על-פי דין, מועברת הבקשה למתן צו קיום וההתנגדות לבקשה להכרעת בית המשפט לענייני משפחה, ורק בימ"ש יכול לצוות על קבלתה, דחייתה וביטול הצוואה באופן חלקי או מלא.

יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 יום ממועד פרסומה ברבים, כל עוד לא ניתן הצו.

זכות ההתנגדות מוקנית לכל צד שיש לו יש עניין לגיטימי בעזבון המצווה.

 

עילות להתנגד לצו קיום צוואה

הטענות האפשריות להתנגדות הן רבות מאד וחשוב בבקשת התנגדות לדייק את עילת ההתנגדות ולפרט כל עילה רלבנטית למקרה הספציפי העומד בפנינו.

ניתן לייחס פגמים הנוגעים להוראות הצוואה בניסוחה או בצורתה –

  • אי חוקיות הצוואה בשל חוסר בתנאיי היסוד הקבועים בחוק בצוואה הרלבנטית שנערכה
  • סתירות מהותיות בצוואה ואי בהירותה
  • הוראות המעידות על אי צלילות
  • הוראות סתומות שלא ניתנות לפרשנות או לביצוע וכיו"ב.

 

פגמים  מבחינה המהותית –  פגמים ברצון או יכולת המצווה ו/או התערבות הזוכה

  • העדר כשירות לצוות מהבחינה הקוגניטיבית
  • צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת
  • הוכחת תלות של המצווה
  • צוואה שנערכה תחת אונס או כפייה
  • מעורבות הזוכה ונטילת חלק בעריכת הצוואה
  • ביטול הצוואה על ידי המצווה בצוואה מאוחרת ועוד.

צוואה שהוראותיה לא ברורות דיין, עלולה להיפסל בכולה או רק בחלקה.

בכל הנוגע ל-"טעויות סופר"; בתי משפט לרב לא פוסלים את הצוואה, ככל שאפשר להסיק את כוונתו של המצווה למרות הטעות, ולפיכך הם מורים על ביצוע צוואה בקירוב.

אם כבר ניתן הצו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט תוך מתן הסבר על השיהוי בהגשת הבקשה.

דילוג לתוכן