צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

הסדרים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המסייעים לקבלת החלטות

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

הסדרים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המסייעים לקבלת החלטות

זכויות האדם, חירותו ובחירתו האישית חשובות מהכל

 

קיימת תפיסה חברתית חדשה אשר מדגישה את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו, היא מעצימה את יכולותיו וכיבוד רצונו של האדם ולא מתמקדת במוגבלותו.

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות השתנה בתיקון 18,  וכיום המדינה מכירה בחובתה לאפשר לכל אדם לממש את כשרותו המשפטית ולמצות את יכולותיו באמצעות מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה ללא צורך בפניה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו: אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת.

 

כך נוספו לו חלופות חדשות לאפוטרופסות : ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת, המאפשרות לאדם לבחון מהן האפשרויות העומדות בפניו, ולהחליט כעת ומראש איך יראה עתידו כאשר יצטרך סיוע – והכל לפי רצונו, צרכיו ויכולותיו, באופן המגביל כמה שפחות את עצמאותו.

 

 

אפוטרופסות

בקשה להוצאת צו מינוי אפוטרופסות תעשה לגבי אדם בגיר, מעל גיל 18,  שאינו יכול לדאוג לעניינו בעצמו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.

חשוב לדעת: הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים לילדיהם עד גיל 18 בלבד. מרגע היות האדם בגיר  הזכות לאפוטרופסות ע"י הוריו פוקעת באופן אוטומטי.

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם וכן בקשה להחלפת אפוטרופוס, יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בתחום השיפוט בו מתגורר האדם שזקוק למינוי.

בטרם יינתן צו מינוי, יבחן בית המשפט לענייני משפחה בכל הכלים העומדים המשפטיים לרשותו,  האם ניתן להשיג את מטרת המינוי באמצעי שמגביל פחות את עצמאותו של האדם, לדוגמה האם הופקד ייפוי כוח מתמשך או בקשה להחלטות תומכות בעניינו, והאם אכן אותו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו וזקוק לאפוטרופוס אשר מקבל החלטות לטובת האדם, אך במקומו.

בית המשפט יורה על קבלת עמדת היועץ המשפטי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באזור מגורי האדם שלו מבקשים למנות אפוטרופוס, לשם קבלת תסקיר עובד סוציאלי מלא לגביו לרבות לגבי בני משפחתו, וכן המלצה לגבי בקשת המינוי והצורך בה לטובת האדם.

לעיתים כאשר בקשת המינוי מתייחסת לעניינים משפטיים לצורך ייצוג בהליך משפטי, ימנה ביהמ"ש גם אפוטרופוס לדין אשר יתן את המלצתו לעצם בקשת המינוי, זאת לאחר קיום פגישת מידע ותיאום עם האדם עליו מבקשים למנות אפוטרופוס. לאחר קבלת המלצתו יקבע בית המשפט האם הוא סבור  שיהיה לאותו אדם ייצוג ראוי ושטובתו תשמע בפני בית המשפט, או שקיים צורך במינוי חלופי אחר לעניינים משפטיים.

האפוטרופוס מתמנה בצו על ידי בית המשפט, הוא נתון לפיקוח האפוטרופוס הכללי, כולל הגבלות ואישורי בית משפט לפעולות מסוימות, ומצמצם את העצמאות של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

 

 

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי צופה עתיד, המאפשר לאדם בגיר, מעל גיל 18, כאשר הוא עדיין כשיר לקבל החלטות בעניינו, לתכנן את עתידו כיצד יראו חייו בהתאם לרצונו ולמנות אדם אחר שעליו הוא סומך כמיופה כוח מטעמו שיהיה מוסמך לפעול בשמו, בשלב בו יכולתו לקבל החלטות ולבצע פעולות בענייניו תיפגע.

בייפוי כוח המתמשך יציין "האדם הממנה" הנחיות מקדמיות לפעולה במקרים שונים אפשריים, בתחום האישי, רפואי ורכושי (או אחד מהם) שלפיו יתבקש מיופה הכח – "האדם הממונה" לפעול, כאשר הממנה לא יוכל לקחת החלטות בעצמו כי הפך לאדם 'אינו מבין בדבר'.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

את ייפוי הכוח המתמשך, יש להפקיד באפוטרופוס הכללי.  ברוב המקרים הפקדת ייפוי הכוח תייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס כאשר האדם לא יוכל לקבל החלטות בעניינו.

האדם עצמו קובע מראש מהם התנאים שיידרשו לשם הפעלת ייפוי כוח המתמשך בעניינו כאשר לא יבין בדבר, וככל שהתרחשו תנאים אלו – נותר למיופה הכוח לפנות  לאפוטרופוס הכללי, ללא פניה לבית המשפט.

גם אדם עם מוגבלות יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך כל עוד הוא הוא מסוגל להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך בהינתן ההתאמות הנדרשות למצב.

אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין כניסתו לתוקף וכן לעניין פקיעת תוקף, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.

אדם הממנה רשאי לציין את שמו של "אדם מיודע" שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאי המינוי.

ייפוי הכוח  המתמשך ייערך ע"ג טופס מיוחד באתר האפוטרופוס הכללי ויבוצע על ידי עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

בעניין ייפוי כוח מתמשך אין פיקוח שוטף מטעם האפוטרופוס הכללי, אלא אם הממנה עצמו מבקש זאת או שמוגשת תלונה נגד מיופה הכוח.

 

 

קבלת החלטות נתמכת

תחילה חשוב לדעת – לא כל מוגבלות של אדם שוללת גם את כשירותו ואת זכותו לקבל החלטות בעניינו.

לעיתים לאדם עם מוגבלות נדרש רק לקבל סיוע באיסוף והנגשת מידע באופן המותאם לו ולצרכיו,  על מנת שיוכל לקבל בעצמו את ההחלטה בעניינו ולהוציא החלטות אל הפועל.

חלופה זו מאפשרת לאדם כשיר ובגיר, המתקשה בהבנת מידע וזקוק לסיוע בהנגשת המידע והשירותים על מנת לקבל החלטה בעצמו (בסיוע תמיכה מתאימה), לפנות לבית המשפט כ"מקבל החלטות" ולבקש למנות בצו אדם אחר שהוא סומך עליו לתפקיד "תומך החלטות", על מנת שיסייע לו בקבלת החלטות בתחומים בהם מקבל ההחלטה זקוק לסיוע, כגון בעניינים כספיים, אישיים ורפואיים.

בדרך כלל בית המשפט יסתמך מראש על  תסקיר עובד  סוציאלי לסדרי דין שבוחן את הצדדים, וכן תתקיים פגישת מידע ותיאום בה ישתתפו מקבל ההחלטות, התומך החלטות ונציג האפוטרופוס הכללי לשם מסירת מידע על התפקיד וסמכויות הניתנות לתומך וכן לתיאום ציפיות.

צו מינוי התומך יפרט את העניינים בהם תינתן התמיכה ואת סמכויות הצדדים; לדוגמה, יוכל תומך ההחלטות לקבל מידע מגורמים שונים (כגון: בנק, קופת חולים, משכיר דירה) ולהסביר את המידע למקבל ההחלטות בדרך המובנת לו, לשם קבלת ההחלטה בעצמו. במידת הצורך, תומך ההחלטות יכול לסייע למקבל ההחלטה לממש את החלטתו.

חשוב לציין כי בסופו של דבר, החלטה תתקבל על ידי מקבל ההחלטות בלבד (ולא על ידי התומך) ומקבל ההחלטה יהיה אחראי לתוצאות החלטתו בלבד.

קיימים סוגים שונים של תומכי החלטות: תומך החלטות לקרוב, תומך החלטות מתנדב ותומך החלטות מקצועי אשר לכל אחד מהם קבועים תנאי מינוי וביטול מינוי בחוק.

בחלופה זו לא קיים פיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי, אלא אם תוגש תלונה לאפוטרופוס הכללי נגד מי שהתמנה לתומך ההחלטות.

 

הנחיות מקדימות – בחירת האפוטרופוס על ידי האדם, לעצמו

כל אדם מעל גיל 18, כשיר- המסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיה, רשאי לקבוע על-ידי מי יטופלו ענייניו ובאיזה אופן,  ולתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, אם בית משפט יחליט בעתיד כי יש למנות לו אפוטרופוס.

במסמך זה יוכל לקבוע ולפרט את רצונו לגבי זהות האפוטרופוס וכן לתת החלטות ופעולות עתידיות שיתקבלו על ידי האפוטרופוס שלו בעניינים אישיים, רפואיים, רכושיים (כולם או חלקם) וכן לתת סמכות כללית או ספציפית לאפוטרופוס שימונה עליו (אדם או תאגיד).

עורך ההנחיות יכול לבקש מראש, כי במקרה הצורך ימונה אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים וכן להנחות באיזה אופן הם יפעלו, במשותף או בנפרד, ומהו היקף הסמכויות והאחריות שהוא מבקש שיינתנו לכל אחד מהם.

האפוטרופוס המוצע צריך להסכים לשמש בתפקיד זה, עליו  לקרוא את מסמך ההנחיות המקדימות ולחתום עליו.

על-מנת שההנחיות המקדימות יהיו תקפות יש לערוך אותן בפני עו"ד שעבר הכשרה לעניין זה, ולהפקיד אצל האפוטרופוס הכללי.

במסגרת הליך מינוי אפוטרופוס, בית המשפט יבחן את ההוראות ואת הממונה והוא ימנה את האדם ששמו צוין בהנחיות המקדימות כאפוטרופוס (כל עוד הוא עצמו מעוניין וכשיר), ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות, אלא אם טובת האדם או נסיבות אחרות מצדיקות לסטות ממינוי האפוטרופוס שצוין או מההנחיות.

 

מסמך הבעת רצון – בחירת אפוטרופוס לאחר: לקטין או קרוב

כל הורה לקטין, או אדם המשמש כ'אפוטרופוס למעשה' ל'קרוב' אחר ודואג בפועל לענייניו (מדובר באפוטרופסות ללא מינוי רשמי על ידי בית המשפט), הם היחידים שרשאים בעודם כשירים, לערוך  בחייהם מסמך "הבעת רצון" –  ולציין בו מי הם מעוניינים שיחליפו אותם בעתיד, כאשר לא יוכלו עוד למלא את התפקיד בחייהם, ובשל מוגבלות יחדלו להיות מסוגלים לדאוג לילד או לקרוב ולקבל החלטות לגביו.

"קרוב" מוגדר כ- בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה – לפי סעיף 80 לחוק הכשרות והאפוטרופסות.

עורך המסמך יכול לציין רק את זהות האפוטרופוס המחליף או לתת הנחיות לאפוטרופוס שימונה והוא יכול לציין את שני הדברים יחד. מסמך יכול להתייחס למינוי אפוטרופוס לכלל העניינים הרפואיים, הרכושיים והאישיים או לחלקם.

את מסמך הבעת הרצון יש לערוך בפני עו"ד שעבר הכשרה לעניין זה על פי חוק, ולהפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.

במסגרת הליך מינוי אפוטרופוס, בית המשפט ייתן עדיפות למינוי ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שפורטו במסמך הבעת הרצון, אלא אם טובת האדם דורשת לסטות ממנו או שהאדם עצמו נתן הנחיות מקדימות בענייניו או מינה מיופה כוח.

לאחר המינוי, האפוטרופוס המחליף יהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי.

 

 

מסמך הבעת רצון בצוואה – בחירת אפוטרופוס לאחר: לקטין או קרוב 

כל הורה לקטין, או אדם המשמש אפוטרופוס 'למעשה' לקרוב אחר ודואג בפועל לענייניו (מדובר באפוטרופסות ללא מינוי רשמי על ידי בית המשפט), רשאי בעודו כשיר לתת בצוואתו הנחיות ולציין בו מי הוא מעוניין שיחליפו בעתיד כאפוטרופוס, לאחר מותו.

עורך הצוואה יכול לציין רק את זהות האפוטרופוס המחליף או לתת הנחיות לאפוטרופוס שימונה לגבי פעולות מסוימות שהוא היה נוקט אילו היה ממשיך לתפקד כאפוטרופוס והוא יכול לציין את שני הדברים יחד. ההנחיות יכולות להתייחס למינוי אפוטרופוס לכלל העניינים הרפואיים, הרכושיים והאישיים או לחלקם.

בדומה למסמך הבעת רצון, גם כאן, בית המשפט יפעל בהתאם להוראות הצוואה, אלא אם טובת האדם דורשת לסטות ממנה או שהאדם עצמו נתן הנחיות מקדימות בענייניו או מינה מיופה כוח.

כמובן שהצוואה צריכה להיערך בהתאם להוראות הדין המפורטות בחוק הירושה ובתקנות.

 

 

דילוג לתוכן